O projekcie

Projekt „Nowy Start Twoją Szansą!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Działanie 6.6. Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia.

Okres realizacji projektu: Styczeń 2017 – Grudzień 2017

W ramach projektu każdy UP zostanie objęty kompleksowym wsparciem, obejmującym następujące formy pomocy:

1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

Pięć indywidualnych 2 - godzinych spotkań z doradcą zawodowym

Zapewniamy:

 • broszury informacyjne oraz prezentację multimedialne na płytach CD
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób niepracujących

2. Poradnictwo psychologiczne

Dziewięć indywidualnych sesji 2 - godzinnych z doradcą-psychologiem

Zapewniamy:

 • zwrot kosztóww dojazdu dla osób niepracujących

3. Szkolenia kończące się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu

Zajęcia grupowe 120 h  - średnio 15 spotkań 8 - godzinnych

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób niepracujących
 • stypendium szkoleniowe dla osób niepracujących

4. Staże zawodowy 4 - miesiące dla osób niepracujących

Zapewniamy:

 • zwrot kosztów badań lekarskich
 • ubezpieczenie NNW
 • stypendium stażowe

5. Pośrednictwo pracy

Jedenaście 2 - godzinnych indywidulnycch spotkań z pośrednikiem pracy dla osób nie pracujących

Zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu

Zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę doradców,wykładowców i trenerów;
 • dogodne terminy poszczególnych form wsparcia;
 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • wsparcie finansowe w postaci stypendiów szkoleniowych i stażowych;
 • szansę na trwałe zatrudnienie lub wzmocnienie pozycji na rynku pracy

CEL

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz wzmocnienie pozycji na rynku pracy wśród 50 osób z obszaru województwa lubuskiego (tj. pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubuskiego lub osoby pozostające bez pracy, które zamieszkują na obszarze województwa lubuskiego) należących do grupy docelowej w ramach działań outplacementowych poprzez nabycie i uzupełnienie kompetencji i umiejętności zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy w okresie od styczeń do grudzień 2017 r. 

PLANOWANE EFEKTY

Nabycie kwalifikacji  przez min. 90% UP

Podjęcie zatrudnienia lub kontynuowanie zatrudnienia przez min. 50% UP

WARTOŚĆ PROJEKTU    629 103,13 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH 562 965,62 zł

Dla kogo

Projekt skierowany jest do 50 osób o niskich kwalifikacjach z terenów wiejskich województwa lubuskiego (tj. pracownicy przedsiębiorstw posiadajacych siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie woj. lubuskiego lub osoby pozostające bez pracy, które zamieszkują na obszarze woj.lubuskiego) z następujacych grup:

1) zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu

2) przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy

Rekrutacja

W projekcie przewidziano rekrutację ciągłą na terenie województwa lubuskiego w terminie od styczeń 2017 do marzec 2017 r..  Dokumentacja rekrutacyjna oraz formularze zgłoszeniowe pojawią się niebawem na naszej stronie www, będą dostępne również w Biurze Projektu. Zachęcamy Państwa do przybycia na bezpośrednie spotkania informacyjne, terminy spotkań udostępnione zostaną w zakładce aktualności, na których nasz Zespół Projektowy przedstawi zakres projektu, działania, formy wsparcia, korzyści dla uczestników – na spotkaniach rekrutacyjnych będzie możliwość zgłoszenia do projektu oraz wypełnienia formularzy zgłoszeniowych wspólnie z specjalista ds. rekrutacji i szkoleń.

Do pobrania - dokumenty

Planowane efekty

 • Liczba osób,które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu min. 90% UP
 • Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjeły pracę lub kontynuowały zatrudnienie min. 50% UP